Uchylenie decyzji administracyjnej

Decyzja

Decyzja administracyjna, zgodnie z art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 1960 nr. 30, poz. 168 z późn. zm.) dalej „kpa” stanowi akt administracyjny, na podstawie którego organ administracji publicznej załatwia daną sprawę. Istotnym jest, iż decyzja administracyjna rozstrzyga sprawę, co do jej istoty w całości lub w części, ewentualnie w inny sposób kończy postępowanie.

Zgodnie z doktryną stanowi ona władcze, jednostronne oświadczenie woli organu rozstrzygającego sprawę i przesądza o istnieniu stosunku prawego określonego w jej osnowie. Wydawana jest w oparciu o przepisy prawa administracyjnego i określa sytuację prawną konkretnego adresata. - (Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, red. prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski, red. prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska)

Zagadnienia prawne dotyczące samobójstw wśród dzieci i młodzieży

Depresja

Omawiając problem samobójstw wśród dzieci i młodzieży należy mieć na uwadze uregulowania kodeksu karnego (dalej: kk) w tej kwestii. Szczególnie ważne będą tu art. 151 kk oraz 207 kk.

Umieszczając te dwa artykuły w kodeksie karny ustawodawca miał na względzie dobro chronione jakim jest życie człowieka i ochrona jakiej powinno podlegać.

Definicja wypadku przy pracy w orzecznictwie

BHP

Zgodnie z art. 3 Ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych (Dz.U. 2002 Nr 199 poz. 1673 z późn. zm.) przez wypadek przy pracy należy rozumieć zdarzenie nagłe, spowodowane zewnętrzną przyczyną, które zaszło w związku z pracą, na skutek którego pracownik doznał urazu cielesnego powodującego zgon lub uszkodzenie tkanek lub narządów ciała.

Na wstępie podkreślić należy, iż zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 8 sierpnia 2007 r. w sprawie o sygn. akt II UK 23/07 „niezbędne dla stwierdzenia wypadku jest zatem tylko, by „podczas” nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w związku z pracą, czyli podczas wypadku, nastąpił uraz będący elementem definicji ustawowej”.

Przedawnienie czesnego za studia

ar1

Podejmując się rozważania problematycznej kwestii podanej w temacie artykułu należy pokrótce wyjaśnić i wskazać źródła, na podstawie, których na płaszczyźnie prawa, w doktrynie i literaturze powstały spory, co do terminu przedawnienia jaki należy stosować przy naliczaniu opłat za usługi świadczone przez uczelnie względem studentów. Wszelkie rozważania podjęte w niniejszym artykule dotyczą zakresu obowiązywania przepisów Ustawy z 11 lipca 2014 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw. Należy dodać, iż aby rozważania podjęte na problematyczną kwestią były pełne, na pewnych etapach niniejszego artykuły istnieje konieczność odniesienia się również do Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16 poz. 93) dalej „kc”.

Na wstępie, zasadnym wydaje się syntetyczne opisanie problematycznej kwestii przed wprowadzeniem nowelizacji. Mianowicie do 27 lipca 2014 r. nie udało się wykształcić jednolitej linii orzeczniczej, a tym bardziej wspólnego poglądu w literaturze, jaki okres przedawnienia i z związku z tym, które przepisy należy stosować do obliczania okresu przedawnienia w sytuacji naliczania opłat wynikających z umów pomiędzy studentem a uczelnią.

Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy

ar1

Problematyka obowiązków ciążących na pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy uregulowana została w art. 234 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) dalej „kp”.

Mianowicie zgodnie z ww. przepisem pracodawca w przypadku wypadku przy pracy jest zobowiązany: