Zabezpieczenie wykonania alimentów

ar1

Powstanie obowiązku alimentacyjnego po stronie obowiązanego dość często powoduje powstanie problemów w późniejszej ich egzekucji w sytuacji gdy dłużnik alimentacyjny uchyla się od swojego obowiązku. Z tego powodu przepisy ustawy Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) przewidują możliwość zastosowania instytucji zabezpieczenia alimentów. Zabezpieczenie wykonania alimentów zasądzonych orzeczeniem sądu jest instytucją, która ma na celu umożliwienie ich skutecznej egzekucji w przyszłości.

Zgodnie z przepisami art. 753 kpc ustawodawca dopuszcza następujące sposoby zabezpieczenia alimentów:

Przymusowe leczenie anoreksji cz. 2

an2.jpg

W kolejnym artykule z cyklu poświęconego przymusowemu leczeniu anoreksji zajmiemy się przymusowym (czyli bez dobrowolnej zgody pacjentki) leczeniu anoreksji w trybie nagłym w szpitalu psychiatrycznym osoby powyżej 18-ego roku życia. Przez osobę powyżej 18-ego roku życia rozumiemy tutaj osobę, która w świetle przepisów prawa polskiego posiada pełną zdolność do czynności prawnych, czyli nie została postanowieniem sądu ubezwłasnowolniona całkowicie lub częściowo i może sama w swoim imieniu podejmować decyzje dotyczące jej życia i zdrowia.

Przy omawianiu trybu nagłego leczenia przymusowego anoreksji pomocne nam będą przepisy ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375) (dalej „ustawa”) oraz ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296) (dalej „kpc”).

Przymusowe leczenie anoreksji

artykul

Niniejsze opracowanie poświęcone jest przymusowemu (bez zgody pacjentki) leczeniu anoreksji w trybie wnioskowym w szpitalu psychiatrycznym u osoby powyżej 18 roku życia, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych (nie jest ubezwłasnowolniona).

Od razu uwaga: brak zgody pacjentki oznacza, że taką „zgodę” wydać będzie musiał sąd i to przed umieszczeniem chorej w szpitalu. Używając pojęć ustawowych sąd stwierdzi „potrzebę przyjęcia do szpitala psychiatrycznego” bez zgody pacjentki. Innymi słowy, w przypadku osoby pełnoletniej (powyżej 18 roku życia) posiadającej pełną zdolność do czynności prawnych, istnieje możliwość – pod pewnymi warunkami - aby zgoda takiej osoby była zastąpiona orzeczeniem sądu. .

Ochrona baz danych w prawie polskim

ar1

Ochrona bazy danych w świetle przepisów Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. NR 128, poz. 1402 z późn. zm.) oraz Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. NR 24, poz. 83 z późn. zm.).

Ochrona baz danych w polskim systemie prawnym została uregulowana przez ustawodawcę w niezwykle ciekawy sposób, bowiem na gruncie przedmiotowego zagadnienia stykamy się z ochroną kumulatywną.