Pomoc prawna dla przedsiębiorców

Kancelaria Kamagraf świadczy kompleksową pomoc prawną dla przedsiębiorców w następujących sprawach:


Sprawy rejestrowe spółek handlowych:

 • tworzenie spółek handlowych, oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorstw zagranicznych w Polsce – przygotowanie projektu aktu notarialnego obejmującego akt założycielski/umowę spółki, rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym, formalności związane z rejestracją REGON/NIP/ZUS
 • zakładanie i pomoc przy obsłudze spółek off-shore
 • obsługa prawna zgromadzeń wspólników i zebrań akcjonariuszy, posiedzeń organów spółek
 • sprawy rejestrowe - obsługa prawna zmian w strukturze kapitałowej spółki oraz zmian osobowych w wyniku zbycia udziałów, akcji, podwyższania kapitału zakładowego, ustanawianie prokury
 • obsługą prawną czynności nabycia i zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części
 • tworzenie regulaminów pracy Zarządu, Rady Nadzorczej czy Komisji Rewizyjnej
 • regulacja stosunków majątkowych między małżonkami w zakresie prowadzonej przez nich działalności gospodarczej


Pomoc prawna dla przedsiębiorców podlegających wpisowi do EDG:

 • pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej - formalności związane z rejestracją REGON/NIP/ZUS


Bieżąca obsługa prawna przedsiębiorcy:

 • przygotowywanie projektów pełnomocnictw
 • przygotowywanie i opiniowanie wszelkiego rodzaju umów i kontraktów związanych z działalnością podmiotu, w tym:
  • umów dotyczących obrotu rzeczami ruchomymi i nieruchomościami (umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, umowy przedwstępne, itp.)
  • o świadczenie usług (umowy zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, itp.)
  • obejmujące korzystanie z rzeczy (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
  • obejmujące finansowanie działalności (umowy pożyczki, cesje wierzytelności, przejęcie długu itp.)
 • przygotowywanie umów o pracę
 • audyty prawne obejmujące badanie sytuacji prawnej przedsiębiorstwa
 • przekształcania, łączenia i likwidacji spółek
 • windykacji należności


Rejestracja znaków towarowych

  Kancelaria świadczy usługi w zakresie krajowej oraz międzynarodowej procedury rejestracji znaków towarowych. Ponadto, nieobcym są nam działania związane
  z procedurą sprzeciwową przed Urzędem Patentowym. Głównym celem Kancelarii jest świadczenie Klientowi pomocy w skutecznym zapewnieniu ochrony zarejestrowanych znaków towarowych.


Spory sądowe:

  W zakresie sporów sądowych Kancelaria zapewnia pełną reprezentację przed sądami powszechnymi, administracyjnymi oraz organami administracji państwowej, Sądem Najwyższym, a także Prezesem UOKiK.