Obowiązki pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy

ar1

Problematyka obowiązków ciążących na pracodawcy w przypadku wypadku przy pracy uregulowana została w art. 234 Ustawy z 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm.) dalej „kp”.

Mianowicie zgodnie z ww. przepisem pracodawca w przypadku wypadku przy pracy jest zobowiązany:

 • podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie;
 • zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym;
 • ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku;
 • zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom;
 • przechowywać protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy wraz z pozostałą dokumentacją powypadkową przez 10 lat.
 • Zgodnie z doktryną do momentu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy pracodawca jest zobowiązany do zabezpieczenia miejsca wypadku w sposób wykluczający dopuszczenie osób niepowołanych do miejsca wypadku, uruchomienie maszyn, które zostały wstrzymane w związku z wypadkiem oraz zmianę ich położenia, jak również zmianę położenia innych przedmiotów, które spowodowały wypadek lub pozwolą na odtworzenie jego okoliczności.

  Badania nad okolicznościami i przyczynami wypadku przy pracy prowadzi zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę.

  Do zadań zespołu powypadkowego należy: dokonanie oględzin miejsca wypadku, zbadanie stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, zbadanie warunków wykonywania pracy, sporządzenie szkiców lub fotografii miejsca wypadku, wysłuchanie poszkodowanego oraz świadków wypadku, zaciągniecie opinii lekarza w zakresie niezbędnym do oceny rodzaju i skutków wypadku, zebranie innych dowodów dotyczących wypadku, określenie środków profilaktycznych oraz wskazanie wniosków, w szczególności wynikających z oceny ryzyka zawodowego na stanowisku pracy, na których doszło do wypadku.

  Zespół powypadkowy powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym pracodawca dowiedział się o wypadku sporządzić protokół zawierający okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy.

  W przypadku, gdy nie jest możliwym sporządzenie przedmiotowego protokołu w ww. terminie zespół powypadkowy jest zobowiązany do wskazania przyczyn opóźnienia w protokole powypadkowym.

  Warto podkreślić, iż wszelkie koszty związane z ustalaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy ponosi pracodawca.

  Należy również nadmienić, iż w przypadku gdy doszło do śmiertelnego, ciężkiego lub zbiorowego wypadku przy pracy, pracodawca jest zobowiązany do powiadomienia o tym zajściu prokuratora oraz właściwego okręgowego inspektora pracy. Zaniechanie ww. obowiązkowi stanowi wykroczenie zgodnie z art. 283 § 2 pkt 6 kp.

  Ponadto zgodnie z art. 234 § 3 kp pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia rejestru wypadków przy pracy do jakich doszło na terenie zakładu pracy.

  Podsumowując należy stwierdzić, iż jak wykazano powyżej na pracodawcy ciąży szereg obowiązków, których niewykonanie może mieć dla niego bardziej lub mniej uciążliwe skutki, w zależności od stopnia zaniechania obowiązków.

  Zespół Kancelarii