Pomoc prawna dla osób fizycznych

Kancelaria Kamagraf świadczy pomoc prawną dla osób prywatnych w następujących sprawach:


Prawo autorskie:

 • sporządzanie projektów wezwań do zaniechania naruszeń
 • sporządzanie projektów pism inicjujących postępowanie sądowe w zakresie ochrony praw autorskich
 • prowadzenie sporów sadowych w zakresie ochrony praw autorskich
 • pomoc przy sporządzaniu umów licencyjnych
 • sporządzanie opinii prawnych związanych z ochroną praw autorskich

Odszkodowania:

 • sporządzanie wezwań przedsądowych
 • dochodzenie odszkodowań na drodze sądowej w zakresie wypadków przy pracy, komunikacyjnych, błedów lekarskich, ubezpieczeń na życie, niesłusznego aresztowania

Prawo cywilne:

 • dotyczące obrotu rzeczami ruchomymi i nieruchomościami (umowy sprzedaży, dostawy, zamiany, umowy przedwstępne, itp.)
 • o świadczenie usług (umowy zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, itp.)
 • obejmujące korzystanie z rzeczy (umowy najmu, dzierżawy, użyczenia itp.)
 • obejmujące finansowanie działalności (umowy pożyczki, cesje wierzytelności, przejęcie długu itp.)
 • ochrona konsumentów
 • dochodzenie uprawnień związanych z rękojmią i gwarancją
 • spory z umowy z dostawcami mediów
 • sprawy o zasiedzenie nieruchomości
 • tworzenie i opiniowanie umów
 • odzyskiwanie należności pieniężnych

Prawo spadkowe:

 • przygotowywanie projektów testamentów
 • tworzenie umów dotyczących spadku
 • prowadzenie spraw o nabycie i podział spadku
 • reprezentowanie w sprawach spornych związanych z dziedziczeniem (zachowki, unieważnienie testamentu itd.)

Prawo rodzinne i opiekuńcze:

 • rozwody
 • separacja
 • sporządzanie umów majątkowych małżeńskich
 • sprawy o podział majątku
 • sprawy z zakresu wspólności majątkowej oraz rozdzielność majątkowej małżeńskiej
 • kontakty z dziećmi
 • władza rodzicielska
 • pomoc przy sporządzaniu rodzicielskich planów wychowawczych
 • sprawy o alimenty
 • ubezwłasnowolnienie całkowite lub częściowe
 • przymusowe leczenie (anoreksja, alkoholizm, narkomania) w trybie nagłym lub wnioskowym

Prawo kanoniczne:

 • sporządzanie skarg o stwierdzenie nieważności małżeństwa
 • sporządzanie pism procesowych w toku postępowania przed Trybunałem kościelnym
 • udzielanie konsultacji prawnych z zakresu stwierdzenia nieważności małżeństwa
 • sporządzenie rekursu przeciwko odrzuceniu skargi powodowej
 • pomoc w doborze materiału dowodowego
 • przygotowanie odpowiedzi na uwagi obrońcy węzła małżęńskiego
 • prośba o wyznaczenie trzeciej instancji w Polsce
 • apelacja do Roty Rzymskiej
 • przygotowanie skargi wzajemnej
 • przygotowanie głosu obrończego po publikacji akt

Prawo pracy:

 • reprezentowanie w konfliktach pracodawca-pracownik
 • opiniowanie umów o pracę
 • przygotowywania umów o zakazie konkurencji, regulaminy pracy i wynagradzania oraz umowy o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło)
 • spory dotyczące stosunku pracy (m.in. spory o rozwiązanie umowy o pracę, ustalanie istnienia stosunku pracy, klauzule zakazu konkurencji, klauzule poufności)
 • sprawy związane z finansami w ramach stosunku pracy – (m.in. stosowanie kar porządkowych, spory o wynagrodzenia, ekwiwalenty)
 • sprawy związane z czasem pracy

Prawo karne

 • sporządzanie apelacji od wyroków
 • reprezentacja przed Policją, Prokuraturą, Sądem
 • wizyty w aresztach śledczych i zakładach karnych
 • czynności związane z przeglądem i analizą akt sprawy karnej
 • wnoszenie i popieranie wniosków o odroczenie wykonania kary
 • wnoszenie i popieranie wniosków o przerwy w wykonaniu kary
 • sporządzanie zażaleń od postanowień wydanych w toku postępowania przygotowawczego oraz sądowego
 • przygotowywanie pism i wniosków procesowych (prywatny akt oskarżenia, dobrowolne poddanie się karze, wniosek o umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania)

Prawo administracyjne

 • sporządzanie odwołań od decyzji organu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 • sporządzanie skarg
 • sporządzanie skarg kasacyjnych
 • sporządzanie skargi na bezczynność organu
 • sporządzanie skargi na przewlekłość postępowania
 • wypełnianie formularzy do urzędów administracji publicznej
 • prowadzenie procedury związanej z nieważnością decyzji
 • wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją
 • sporządzanie wniosków do organów administracji publicznej
 • prowadzenie postępowania przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym

Prawo lokalowe:

 • opiniowanie aktów notarialnych
 • pomoc przy sporządzaniu umów sprzedaży nieruchomości
 • sporządzanie umów najmu
 • zakładanie ksiąg wieczystych