Zespół KancelariiKamila Agnieszka Morawiec

Radca Prawny


Kamila Agnieszka Morawiec


Kamila Agnieszka Morawiec odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie, uzyskując tytuł Radcy Prawnego. Jest absolwentką Wydziału Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe przy świadczeniu pomocy prawnej zaczęła zdobywać jeszcze przed rozpoczęciem studiów prawniczych pracując na stanowisku asystenta prawnego w renomowanej francuskojęzycznej kancelarii radcowskiej E. Guzowska, K. J. Kawecki i s-ka w Warszawie, a później prawnika w dwóch renomowanych kancelariach sieciowych.

Do jej obowiązków należało prowadzenie sporów sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i prawa pracy, przygotowywanie pism procesowych, analiza umów, praca związana z tworzeniem, przekształcaniem i likwidacją spółek prawa handlowego, w tym struktur typu off - shore oraz bieżąca obsługa podmiotów gospodarczych w zakresie prawa korporacyjnego i cywilnego, cywilno - procesowego, prawa pracy, prawa upadłościowego i naprawczego.

Od lutego 2007 roku rozpoczęła prowadzenie indywidualnej kancelarii, współpracując m.in. z kancelarią SIG oraz renomowaną francuską firmą kosmetyczną. Do jej obowiązków należało prowadzenie postępowań administracyjnych przed Urzędem Rejestracji Leków i Produktów Biobójczych oraz opiniowanie umów najmu wielkich powierzchni handlowych. Zajmowała się także opracowywaniem, weryfikacją i opiniowaniem umów, franchisingu, umów o pracę, dystrybucji, współpracą z sądami
i notariuszem, uczestniczyła w negocjacjach handlowych, w tym kontaktów FIDIC, analizą sytuacji prawnej, pisaniem pism procesowych.

Przez szereg lat pracowała również w organach administracji państwowej wykonując zadania z zakresu obsługi prawnej urzędów. Prowadziła m.in postępowania sądowoadministracyjne, sądowocywilne oraz postępowania z zakresu finansów publicznych. W Organie Centralnym działającym na podstawie konwencji haskiej dotyczącej cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka zdobyła unikalne doświadczenie w sprawach rodzinnych i opiekuńczych.

Kamila Agnieszka Morawiec zajmuje się w szczególności prawem cywilnym, handlowym i prawem pracy. Posiada również szerokie doświadczenie z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, skupiając się przede wszystkim na sprawach związanych z władzą rodzicielską oraz kontaktami z dziećmi, również w aspekcie międzynarodowym.

W sferze prawa procesowego Kamila Agnieszka Morawiec rozwija swoje zainteresowania w zakresie postępowań związanych z prawem cywilnym i gospodarczym, prawem pracy oraz prawem rodzinnym
i opiekuńczym. Biegle włada językiem francuskim i angielskim, posługuje się językiem włoskim oraz posiada podstawową znajomość języka niemieckiego.Anna Monika Baranowska

Adwokat Kościelny


Anna Monika Baranowska jest absolwentką Wydziału Prawa Kanonicznego (specjalizacja kanoniczno-cywilna) oraz Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. W 2012 roku obroniła pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego o tytule: „Warunki zawarcia małżeństwa kanonicznego ze skutkami cywilnymi w wybranych konkordatach z państwami europejskimi", z wynikiem bardzo dobrym, tym samym otrzymując tytuł magistra prawa kanonicznego oraz dyplom licencjata prawa kanonicznego. W 2016 roku obroniła pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem dr Jerzego Słyka o tytule: „Postępowanie zabezpieczające w sprawach opiekuńczych dotyczących władzy rodzicielskiej i kontaktów z małoletnimi”, z wynikiem bardzo dobrym, tym samym otrzymując tytuł magistra prawa.

Obecnie cały czas podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i dlatego też jest doktorantem na Wydziale Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, gdzie pod naukową opieką ks. prof. dr hab. Józefa Krukowskiego przygotowuje rozprawę doktorską.

Autorka artykułu Wpis faktu zawarcia małżeństwa kanonicznego do rejestru małżeństw akt stanu cywilnego (opublikowany w czasopiśmie Roczniki Nauk Prawnych 24 (2014), nr 1) link do artykułu

Od lipca 2013 r. współpracuje z Kancelarią Radcy Prawnego Kamagraf Kamila Morawiec pracując na stanowisku asystenta prawnego i zdobywając doświadczenie zawodowe przy świadczeniu pomocy prawnej.

Zawodowe zainteresowania Anny Moniki Baranowskiej skupiają się wokół szeroko pojętych spraw rodzinnych ze szczególnym uwzględnieniem procedury rozwodowej
i stwierdzeń nieważności związków małżeńskich.Marlena Katarzyna Kot

Specjalista z Zakresu Prawa Własności Intelektualnej

Adwokat Kościelny


Absolwentka Wydziału Prawa Kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Studia z zakresu Prawa Kanonicznego ukończyła z wyróżnieniem. W celu podniesienia kwalifikacji zawodowych w 2016 r. ukończyła Studia Podyplomowe z Prawa Własności Intelektualnej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Absolwentka Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz doktorantka Wydziału Prawa Kanonicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

W latach 2013 - 2014 współpracowała z Fundacją Academia Iuris oraz Studencką Poradnią Prawną. W 2015 r. otrzymała tytuł Licencjata Prawa Kanonicznego.

Do Zespołu Kancelarii Kamagraf Kamila Morawiec dołączyła w roku 2014.

Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa kanonicznego, prawa administracyjnego oraz prawa własności intelektualnej. Interesuje się zarówno krajową jak i europejską procedurą rejestracyjną znaków towarowych oraz prawem autorskim i handlowym.